Haset Komşuya Okunacak Dua Huzura Vesile Olur

haset komşuya okunacak dua

Komşusu ile sorunları olan veya komşusundan rahatsız olan kişiler haset komşuya okunacak dua ile bu durumdan inşallah kurtulabilirler. Duadaki kutsi sözlerin yüzü suyu hürmetine inşallah komşuyla ilgili her türlü sıkıntı def edilecektir.

Farklı konularda niyaz edilen haset komşuya okunacak dua örnekleri vardır. Bu dualardan hangisine ihtiyaç duyuluyorsa müminler ilgili duayı okumalı ve böylece yüce Allah’tan yardım talep etmelidir.

Aşağıda 6 farklı haset komşuya okunacak dua örneği verilmiştir. Ayrıca duaların okunma usulü ile ilgili önemli bilgiler de aktarılmıştır.

haset komşuya okunacak dua

Rahatsız eden, huzur bozan haset komşuya okunacak dua

Komşuluk zorunlu bir ilişki tarzıdır. Kişi, yaşadığı evi değiştirmediği müddetçe komşusuna pek çok konuda bağlıdır. Bu sebeple komşuların birbirleri üzerinde hakları vardır. Ancak bazen komşular sorumlu şekilde davranmazlar. Birbirlerini rahatsız ederek huzursuzluğa sebep olurlar.

İşte böylesi durumlarda dua okuyarak komşuların olumsuz davranışlarından vazgeçmesi sağlanmaktadır.

Komşuların gösterdikleri her türlü olumsuz davranışı ortadan kaldırmak için sabah vakti şu sözlerle dua edilir:

Essabirıne ves sadikıyne vel kanitıne vel münfikıyne vel müstağfirıne bil eshar.

Dua sözlerinin peş peşe 3 defa okunması tavsiye edilmektedir. Ayrıca duayı sadece bir sabah okumakla yetinmeyip duaya birkaç gün devam etmek de duaya olan icabeti arttırır. Eğer müminler bu duayı sabırla en az üç gün okumaya devam ederlerse İnşallah komşularının tutum ve davranışlarında ciddi değişikliklere vesile olacaklardır.

Nazarı olan haset komşuya okunacak dua  

Nazar komşular arasındaki yaygın biçimde görülür. Çünkü çoğu zaman komşular birbirlerinin sahip oldukları şeylere gıpta ile bakar. Oturulan ev ve sahip olunan araba gibi maddi değeri olan şeyleri komşular yaygın olarak nazar eder. Ancak bazen aile fertleri de doğrudan nazardan nasibini alabilir.

Nazar oldukça tehlikelidir, güçlü etkilere sahiptir ve insanların yaşamını olumsuz yönde değiştirir. Bu itibarla bilinçli müminlerin nazardan korunma duası okuyarak kendisini, aile fertlerini ve malını nazardan koruması gerekir.

Komşudan gelebilecek her türlü nazar için şu dua sözleri okunur:

Fe le nekussanne aleyhim bi ılmiv ve ma künna ğaibın.

Vel veznü yevmeizinil hakk fe men sekulet mevazınühu fe ülaike hümül müflihun.

Nazara karşı etkili olan bu haset komşuya okunacak dua sözleri aynı zamanda muska, büyü ve hüddam gibi her türlü şer güçten korunmaya da vesile olur.

haset komşuya okunacak dua

Fitne çıkarıp ara bozan haset komşuya okunacak dua

Bazı komşular üzerlerine vazife olmadığı halde ailevi meselelere burunlarını sokarlar. En küçük ailevi meseleyi dahi kışkırtarak büyük bir sorun haline getirirler. Bazı komşular ise öteki komşularının arasını bozarak komşular arasında sorun yaşanmasına neden olurlar.

Bu şekilde fitne çıkaran komşular varsa onlardan kurtulmayı dilemek için şu mübarek sözlerle dua edilir:

Va’büdüllahe ve la tüşriku bihı şey’ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura.

Dua sözleri sabah ve akşam birer defa okunur. Duanın bir gün dahi okunması Allah’ın izniyle çok olumlu tesir gösterir. Bu nedenle büyük alimler bu dua için “fitneyi bıçak gibi kesen dua” tabirini kullanmaktadırlar.

haset komşuya okunacak dua

Haset komşuya okunacak dua, kıskançlığı engellemek için

Komşular arasında en sık yaşanan duygu kıskançlıktır. Esasında nazara ve fitneye sebep olan şey de bu duygudur. 

Komşusunun kendisini kıskandığını gören bir mümin bu konuda onunla rekabete girmemelidir. Çünkü kıskançlık iki ucu keskin bir bıçak gibidir ve hem kıskanan kişiyi hem de karşıdaki insanı olumsuz etkiler.

İşte bu gerçekten hareketle kıskançlık söz konusu olduğunda dualar okuyarak komşuyu bu duygudan kurtarmak gerekir.

Bir mümin perşembe gecesi bu duayı okursa inşallah her türlü kıskançlığın önüne geçilecektir.

Em yahsüdunen nase ala ma atahümüllahü min fadlih fe kad ateyna ale ibrahımel kitabe vel hıkmete ve ateynahüm mülken azıyma.

Haset komşuya okunan bu dua aynı zamanda duayı okuyan müminin de duygularının değişmesini sağlar. Zira çoğu zaman komşusunun kendisini kıskandığından şikayet eden müminler de elinde olmadan kıskançlık hissi duymaktadır. Şüphesiz ki insanoğlu bazı kötü zaaflara sahiptir ve kıskançlık da bunlardan biridir. Ancak perşembe geceleri okunan bu dua hem komşuyu hem de dua okuyan mümini etkileyerek birbirlerine karşı olumlu hisler duymalarını sağlar.

haset komşuya okunacak dua

Komşunun zarar vermemesi için okunan dua

Bazı durumlarda komşular birbirlerine gizli ya da açık biçimde zarar vermeye niyetlenebilir. Bu durum son derece tehlikelidir. Çünkü komşular birbirine oldukça yakındır ve yapılacak her türlü kötülük anında sonuç verir. Komşuların birbirine vereceği zarar da tıpkı akrabaların verdiği zarar gibi kesin ve şiddetlidir.

Komşunun zarar vermemesi için müminlerin yapması gereken ilk şey bu hususta tedbir almaktır. Çünkü görülecek zararın nereden geleceği ve ne şiddette olacağı kestirilemez. Müminler gerekli tedbirleri aldıktan sonra şu duayı okuyarak yüce Allah’tan yardım talebinde bulunabilirler:

Ya eyyühellezıne amenu aleyküm enfüseküm la yedurruküm men dalle izehtedeytüm ilellahi mirciuküm cemıan fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta’melun.

Bu duanın makbul kabul edildiği zaman dilimi vakit namazlarından hemen sonradır. Müminler günün hangi vaktinde fırsat bulurlarsa farz namazlarını kıldıktan sonra bu duayı okuyabilirler.

Kötü alışkanlıkları olan haset komşuya okunan dualar

Ahlaki açıdan kötü davranışlar sergileyen komşuların bu davranışları terk etmesi veya başka bir yere taşınması için okunan duadır. Komşuların sergiledikleri kötü davranışlarından kendisini ve çocuklarını korumak isteyen müminler tarafından okunur.

Dua sözlerinin art arda 3 defa okunması tavsiye edilmektedir:

E lem tera ilellezıne yüzekkune enfüsehüm belillahü yüzekkı mey yeşaü ve la yüzlemune fetıla.

Bu dua aynı zamanda “komşuların ağzını bağlayan dua” olarak da bilinir. İnsanlar hakkında ileri geri konuşan ve gıybet günahına bulaşan komşuların ağızlarını bağlar. Böylece müminlerin her türlü iftiradan korunmasını sağlar.

Content missing

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir