İçeriğe geç
Anasayfa » Esmaül Hüsna 99 Mübarek İsim Tam Liste

Esmaül Hüsna 99 Mübarek İsim Tam Liste

esmaül hüsna

Allah’ın 99 İsmi (1-9 Esmaül Hüsna)

Allah

Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh

Er-Rahmân

Esirgeyen, bütün canlılara nimet veren, merhamet eden, onlara ihsan eden.

Er-Rahîm

Ahirette, müminlere sonsuz lütuf ve ihsanda bulunan, bağışlayıcı ve merhamet edici

El-Melik

Bütün kainatın hükümdarı, mülkün sahibi, saltanatı devamlı olan.

El-Kuddûs

Her noksanlıktan uzak ve her türlü övgüye layık olan. 

Es-Selâm

Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, kullarını emin kılan.

El-Mü’min

Güven veren, emin kılan, koruyan.

El-Müheymin

Her şeyi görüp gözeten, koruyucu.

El-Azîz

İzzet sahibi, her şeye galip olan.

Allah’ın 99 İsmi (10-18 Esmaül Hüsna)

El-Cebbâr

Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.  

El-Mütekebbir

Büyüklükte eşi, benzeri olmayan, büyüklüğünü her zaman ve her yerde gösteren

El-Hâlık

Yaratıcı, yaratan, yoktan var eden.

El-Bâri

Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.

El-Musavvir

”Varlıklara şekil ve suret veren.

El-Gaffâr

Günahları örten, çok mağfiret eden, çokça bağışlayan.

El-Kahhâr

Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan. 

El-Vehhâb

Karşılıksız hibeler veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi, çok fazla ihsan eden.  

Er-Rezzâk

Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan, rızık ihsan edici. 

Allah’ın 99 İsmi (19-27 Esmaül Hüsna)

El-Fettâh

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran, hayır kapılarını açan, hüküm veren.

El-Alîm

Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.

El-Kâbıd

Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan; ruhları kabzeden, rızkı belli ölçülerde veren.

El-Bâsıt

Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

El-Hâfıd

Dereceleri alçaltan, değerini azaltan, aşağıya indiren.

Er-Râfi

Şeref verip yükselten, rızkı yükseltici.

El-Mu’ız

Dilediğini aziz eden, izzet veren, yükselten.

El-Müzil

Hor ve hakir eden, dilediğini zillete düşüren.

Es-Semi

Her şeyi layıkıyla duyan.

Allah’ın 99 İsmi (28-36 Esmaül Hüsna)

El-Basîr

Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

El-Hakem

Hükmedici, bilgisi ve adaletiyle nihai hükmü veren. Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.

El-Adl

 çok adaletli, mutlak adil.

El-Latîf

Sonsuz lütuf ve kerem sahibi. Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen. 

El-Habîr

Olmuş ve olacak her şeyden haberdar.

El-Halîm

Yumuşak huyluluk sahibi. Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.

El-Azîm

Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce. En büyük ve ulu.

El-Gafûr

Affı, mağfireti bol. Kullarının günahlarını örten. Bağışı bol olan.

Eş-Şekûr

Yapılan görevlere karşı bol karşılık veren. Az amele, çok sevap veren.

Allah’ın 99 İsmi (37-45 Esmaül Hüsna)

El-Aliyy

En üstün ve en yüksek olan. Yüceler yücesi, çok yüce.

El-Kebîr

Büyüklükte benzeri yok, pek büyük. Mutlak büyük.

El-Hafîz

Her şeyi koruyucu olan. Muhafaza edici.

El-Mukît

Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.

El-Hasîb

Kulların hesabını en iyi gören. Yaratılan varlıkların hesabını bilen.

El-Celîl

Büyüklük ve azamet sahibi olan.

El-Kerîm

Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, hudutsuz ikram sahibi. 

Er-Rakîb

Kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen. Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan. 

El-Mucîb

Duaları, istekleri kabul eden, kullarının sesini duyan.

Allah’ın 99 İsmi (46-54 Esmaül Hüsna)

El-Vâsi

Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden. Geniş ilim sahibi.

El-Hakîm

Hikmet ve hüküm sahibi. Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

El-Vedûd

Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan. Bütün mahlukatın hayrını isteyen.    

El-Mecîd

Şanı büyük ve yüksel olan. Her türlü övgüye layık bulunan.

El-Bâis

Ölüleri dirilten.

Eş-Şehîd

Her zaman her yerde hazır ve nazır olan. Her şeyi anında gören, her şeye şahit olan.

El-Hakk

Doğruluğu asla değişmeyen. Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.  

El-Vekîl

Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran. Her şeye vekil.  

El-Kaviyy

Her şeye gücü yeten, kudretli olan.

Allah’ın 99 İsmi (55-63 Esmaül Hüsna)

El-Metîn

Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü. Çok sağlam. Kuvvetli.

El-Veliyy

İnananların dostu, onları sevip yardım eden, onlara destek olan.

El-Hamîd

Her türlü hamd ve senaya layık olan.

El-Muhsî

Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

El-Mübdi

Yoktan yaratıp var eden. Maddesiz, örneksiz yaratan.

El-Muîd

”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

El-Muhyî

İhya eden, dirilten, can veren.

El-Mümît

Ölümü yaratan. Her canlıya ölümü tattıran.

El-Hayy

Ezeli ve ebedi hayat sahibi. Her zaman diri.

Allah’ın 99 İsmi (64-72 Esmaül Hüsna)

El-Kayyûm

Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren. Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.

El-Vâcid

Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.

El-Macîd

Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

El-Vâhid

Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

Es-Samed

Herkesin kendisine muhtaç olduğu ancak hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.

El-Kâdir

Kudreti her şeye ulaşan. Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

El-Muktedir

Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi. Her şeye muktedir bulunan.

El-Mukaddim

Dilediğini, öne alan, yükselten.

El-Muahhir

Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.

Allah’ın 99 İsmi (73-81 Esmaül Hüsna)

El-Evvel

Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan. Her şeyin ilki olan.

El-Âhir

Varlığının sonu olmayan.

El-Zâhir

Görünen, varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.  

El-Bâtın

Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.

El-Vâlî

Bütün varlıkları idare eden.

El-Berr

Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan.

El-Müteâlî

Yüceler yücesi. Son derece yüce olan.

Et-Tevvâb

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

El-Müntekim

Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.

Allah’ın 99 İsmi (82-90 Esmaül Hüsna)

El-Afüvv

Bağışlayan, affı çok olan, günahları affetmeyi seven.

Er-Raûf

Çok merhametli, pek şefkatli. Kolaylık sağlayan.

Mâlik-ül Mülk

Mülkün, her varlığın ebedi sahibi.

Zül-Celâli vel ikrâm

Ululuk ve ikram sahibi.

El-Muksit

Adaletle hükmeden, adalet sahibi. Her işi birbirine uygun yapan.

El-Câmi

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.

El-Ganiyy

Her türlü zenginlik sahibi, hiçbir şey muhtaç olmayan.

El-Mugnî

Dilediğini zengin eden. İhtiyaç gideren.

El-Mâni

Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

Allah’ın 99 İsmi (91-99 Esmaül Hüsna)

Ed-Dârr

Sıkıntı ve zorluk veren şeyleri yaratan.

En-Nâfi

Fayda veren şeyleri yaratan.

En-Nûr

Alemleri nurlandıran, aydınlatan, dilediğine nur veren.

El-Hâdî

İstediğini hidayete erdiren.

El-Bedî

Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.

El-Bâkî

Varlığının sonu olmayan. Daimi, ölümsüz, ebedi olan.

El-Vâris

Bütün servetlerin asıl sahibi olan.

Er-Reşîd

Doğru yolu gösteren.

Es-Sabûr

Çok sabırlı, cezayı erteleyen, ceza vermede acele etmeyen.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir